Công Ty Cổ Phần Sản Xuất DV Tân Bình TANIMEX (TANISERVICE)

Luôn ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp với đất nước và xã hội với sứ mệnh là “ Thấu hiểu và phát triển “, “Sức mạnh từ tâm – Gắn kết dài lâu “.